Michael Klinkhamer Photography/Productions/Cambodiaphototours

 
Algemene Voorwaarden 2018.
 
Prijs 
1. Klinkhamer Producties en opdrachtgever komen schriftelijk of wel mondeling de prijs van een productie overeen. 
2. De prijs is exclusief 21% BTW. 
3. De prijs die de opdrachtgever moet betalen, wordt  bepaald aan de hand van oplage en het bedoelde gebruik van de productie, en aan de opdrachtgever medegedeeld . 
4. Gedurende de duur van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden producties niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
 
Levering 
1.Foto’s en Teksten zijn vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de wederpartij. 
2. Digitale bestanden met beelden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 
Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na levering van de factuur. 
2. De opdrachtgever is in verzuim als het verschuldigde bedrag niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn is ontvangen. Klinkhamer Producties is gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De wettelijke rente bedraagt 10%.
3. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. 
4. Geen enkel gebruik van het  werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Klinkhamer Producties nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Klinkhamer Producties dan ook.
 
Gebruik Auteursrecht. (licentie) 
1. De opdrachtgever dient een exemplaar van de publicatie van het beeld kosteloos aan Klinkhamer Productieste verstrekken. Voor publicatie op internet geldt dat de opdrachtgever Klinkhamer Producties vrijelijk en kosteloos toegang verstrekt tot ieder gedeelte van de website waaarop het beeld of tekst voorkomt.
2. De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde beeld niet groter is dan 1024 bij 600 pixels. 
3. De opdrachtgever zal van het beeld geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de opdrachtgever de gebruikte (werk)kopie(ën) van het beeld wissen dan wel vernietigen. 
5. De opdrachtgever is niet bevoegd om het geleverde beeld door te leveren aan derden en/of door derden te doen publiceren in welke vorm dan ook. 
6. Beeldmanipulatie is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Klinkhamer Producties. Het gemanipuleerde beeld dient eerst voorgelegd te worden aan Klinkhamer Producties alvorens deze gepubliceerd mag worden.
 
Eigendom 
Fotografische werken blijven eigendom van de fotograaf tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen wederpartij en fotograaf, met tussenkomst van Klinkhamer Producties, is overeengekomen. Dit geldt zowel voor fotografische  of tekstuele werken die als digitaalbestand zijn aangeleverd als op beelddragers. 
 
Auteursrecht 
1. Het auteursrecht op de fotografische en tekstuele werken berust bij Klinkhamer Producties. 
2. Elk gebruik van een  werk dat niet is overeengekomen of is overgedragen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Klinkhamer Producties. 
3. Bij inbreuk komt Klinkhamer Producties  een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Klinkhamer Producties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Bij reclame doeleinden -posters-cover boeken-  of andere reclame uitingen is het basis bedrag minimaal € 2.500,-  plus zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 
 
Naamsvermelding 
1. Bij het gebruik van een fotografisch of tekstueel werk, dient de opdrachtgever de naam van Klinkhamer Productieste vermelden, en wel als volgt: Fotografie en/of  tekst: Michael Klinkhamer.
2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Klinkhamer Productieseen vergoeding toe van tenminste 100% bovenop de door Klinkhamer Producties gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 
Aansprakelijkheid 
De opdrachtgever is tegenover Klinkhamer Producties aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 
Klachten 
Klachten inzake de geleverde diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto of tekst werken schriftelijk of elektronisch aan Klinkhamer Productieste worden medegedeeld. Klinkhamer Producties heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk televeren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de wederpartij zijn rechten terzake verliest. 
 
Toepasselijk recht 
Op alle gevallen waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
Klinkhamer Photography/Productions/Worldwidefeatures.
Amsterdam
Netherlands.
michael@michaelklinkhamer.com
 
 
KvK Amsterdam 33269717     BTW nr. 115511854B02
 
English Version: 
 
Michael Klinkhamer Photography / Productions / Worldwide Features. 
 
Terms & Conditions 2018.
 
Price 
1. Klinkhamer Productions and client have written or orally come to an agreement on the price of a production. 
2. The price is excluding 21% VAT. 
3. The price the customer must pay is determined on the basis of circulation and the intended use of the production, and communicated to the client. 
4. During the duration of the agreement, the price of the offered works remain constant, so unless price changes resulting from changes in tax rates. 
 
Delivery 
1.Foto 's and Texts from the moment of transmission risk and expense of the other party. 
2. Digital image files are delivered in proper consultation and in a manner agreed by both parties and from the time expense and risk of transmission of the client. 
 
Payment 
1. Payment must be made within fourteen days after delivery of the invoice. 
2. The client is in default if the amount due within the first paragraph in the period received. Klinkhamer Productiesis entitled to the amount of statutory interest rate to charge to the date of receipt of the due. The statutory rate is 10%. 
3. If the client is in default or otherwise failed to perform one or more of its obligations, including a breach of copyright, then all costs incurred in obtaining settlement in and out of court on his behalf. 
4. Any use of the work in any way is prohibited until the principal of any outstanding invoice Klinkhamer Productions has not been met or otherwise not fully complied with any obligation arising from any agreement with Klinkhamer Productions whatsoever. 
 
Copyright Use. (license) 
1. The customer has to provide a copy of the publication of the image(s) free of charge to provide to Klinkhamer Productions. For publication on the Internet  client  grants Klinkhamer Productions freely access to every part of the   website on those pages of the website with the images or text. 
2. The client will ensure that for the size of its Internet image shown is not greater than 1024 by 600 pixels. 
3. The principal of the image will not make any copies - digital or otherwise - than those strictly necessary for the agreed use. After the agreed use, the client used (working) copy (ies) of the image erase or destroy. 
5. The client is not entitled to the image supplied by third parties to supply and / or published by third parties in any form. 
6. Image Manipulation is only allowed with express written consent of Klinkhamer Productions. The manipulated image must first be presented to Klinkhamer Productions before they can be published. 
 
Property 
Photographic works remain property of the photographer unless explicitly written between party and photographer, with involvement of Klinkhamer Productions, agreed/transfered. This applies to both textual and photographic works which are delivered as digital files on media image. 
 
Copyright 
1. The copyright in the photographic and textual work lies with Klinkhamer Productions. 
2. Any use of a work that is not agreed, is considered a breach of copyright Klinkhamer Productions. 
3. Any infringement Klinkhamer Productions is a compensation amounting to at least three times the usual rate Klinkhamer Productions license fee for such type of use, without any right to claim compensation of other damages (including the right to compensation for all direct and indirect actual damages and all judicial and extrajudicial costs). 
 
Attribution 
1. When using a photographic and textual work, the client's name Klinkhamer Productieste mention, as follows: Photography and / or text: Michael Klinkhamer. 
2. Failure to comply with this condition is Klinkhamer Production Seen compensation of at least 100% above the usual rate by Klinkhamer Productions license fee, without any right to claim compensation of other damages (including the right to reimbursement of all direct and indirect damages and all effective judicial and extrajudicial costs). 
 
Liability 
The client is opposite Klinkhamer Productions liable for damage caused by a deficiency attributable to him was caused. 
 
Complaints 
Complaints concerning the services should as soon as possible but in any event within ten working days of the photo or text works written or electronic Klinkhamer Productieste to be communicated. Klinkhamer Productions has the right within a reasonable period good work rejected work remote springs, unless this disproportionate damage to the other party would result. Not timely filing the complaint may lead to the other party loses his rights matter. 
 
Applicable law 
In all cases where these general conditions, the Dutch law. Conflicts will be submitted to the competent court in the Netherlands. 
 
Klinkhamer Photography / Productions / Worldwide Features. 
Amsterdam 
The Netherlands. 
 
michael@michaelklinkhamer.com
 
 
KvK Amsterdam 33269717 * VAT no 115511854B02